Raportul de gestiune

Asociația Presei  Sportive  din România   este  o  organizație  nonprofit   înființată  în anul  1999 cod  CAEN  9499 (activități.altor org n.c.a.).  cod de înregistrare fiscală RO 12139038. Începând  din  octombrie  2013 asociația are și activitate economică: editarea unei  reviste  de sport, „Sport în România”  cod  CAEN  5814 ( activități de editare a revistelor și periodicelor).

Situatia realizărilor la 31.12. 2019 se prezintă astfel:                                                                                                  I

 

    LEI
Venituri din cotizatii 1           17.782
Venituri din sponsorizari 2  
Alte venituri 3     114
Venituri financiare 4     162
Total  venituri scutite de impozit pe profit                               5           18.058
Curs mediu euro  2019    4,7452 6           4,7452
Echivalent  in lei 15.000 euro  7           71.178
10%din  V  totale scutite deim pozit(10%xrd5) 8             1.806
Val.Vdin act economica neimpozabile min 7/8 9             1.806
Total venituri neimpozabile (rd5+9) 10           19.864
Venituri totale realizate 11       299.029
Total venituri impozabile(rd11-rd10) 12       279.165
Cheltuieli totale realizate,din care(rd14+rd15) 13       288.426
Cheltuieli aferente ven scutite de imp profit 14         59.374
Cheltuieli aferente activitatilor economice 15       229.052
Total venituri  din activitatea economica(11-5) 16       280.971
Ponderea ven ec scutite (rd9/16) 17 0,6428%
Chelt af ac economice neimpozabile(rd17x15) 18           1.472
Chelt af activ econom impozabile(rd15-18) 19       227.580
Profit impozabil af act economice (12-19) 20         51.585
Impozit profit ( 16%rd20)  2019 21           8.254 
Impozit profit   9 luni 22           5.003
De  plata ( din 2019)               3.251
     

Asociatia  a realizat din  activitatea  economica  un  profit  brut de  51.920 lei   si  din activitatea Asociatiei  Presei  Sportive    o neacoperire  de   41.616  lei ,deci  un profit  brut   la 12 luni de 10.603  lei   din care se scade  impozitul  pe  profit pentru  activitatea economica de 8.251 lei )total profit net  de  2.349 lei

În organizarea evidenţei contabile a societăţii au fost respectate prevederile Legii 82/1991 a contabilităţii, republicată,Ordonanta 26/2000,Legea 246/2005,OUG 16/2009  precum şi Reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMF 1802/2014. Raportarea la 31.12.2019 respecta normele Ordinului MFP 3781/2019  

 

Posturile înscrise în Bilanţul contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate şi reflectă situaţia reală de pe teren. Între conturile bilanţiere sau între venituri şi cheltuieli nu au fost efectuate compensări. Elementele patrimoniale au fost evaluate conform reglementărilor în vigoare.

Pentru calculul amortismentelor a fost utilizată metoda liniară.

Societatea nu are plăţi restante. Contul de profit şi pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale perioadei raportate.

Din analiza realizărilor societăţii, a indicatorilor financiari rezultă că sunt îndeplinite condiţiile pentru continuarea activităţii societăţii.

 

Presedinte,                                                                                                                              Întocmit,

Dumitru GRAUR                                                                                                                     S.C. Incon Expert SRL

                                                                                                                                                 Maria Pintilie