18.8 C
Bucharest
Tuesday, September 27, 2022

STATUTUL ASOCIAŢIEI PRESEI SPORTIVE DIN ROMÂNIA

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Asociaţia Presei Sportive din România, numită în continuare A.P.S., este o asociaţie profesională a ziariștilor care desfășoară o activitate publicistică specifică despre sport, prin mijloace de comunicare în masă care au personalitate juridică și funcţionează în România. În cadrul acestei Asociaţii nu se face nici o deosebire privind naţionalitatea, religia, sexul, ideologia politica și filozofică ori profilul mass-media respective, fiecare membru APS păstrându-și autonomia și independenţa.

Art.2. Membrii APS vor colabora în baza principiului affectio societatis, depunând în mod constant toate diligenţele pentru întărirea prestigiului public al APS, pentru afirmarea profesională și socială a acestei Asociaţii, pentru creșterea autorităţii și credibilităţii publicisticii românești în domeniul sportului.

Art.3. Asociaţia Presei Sportive este afiliată din anul 1936 și reafiliată în anul 1964 la Asociaţia Internaţională a Presei Sportive – AIPS, ca și la Uniunea Europeană a Presei Sportive – UEPS, instituţii care reunesc sub egida lor asociaţiile naţionale de ziariști sportivi de pe toate continentele

Art.4. Asociaţia Presei Sportive din România continuă tradiţia de breaslă a ziariştilor sportivi români care au constituit Asociaţia cu acelaşi nume la 4 decembrie 1927, membrii ei recunoscând valabilitatea principiului statuat încă de la înfiinţare: „Să dovedim prin ponderaţie, seriozitate şi onestitate profesională că instituţiunea ce am creiat este viabilă şi sortită unui rodnic viitor. Dacă ziariştii sportivi voesc să fie consideraţi şi respectaţi de celelalte bresle, trebue în primul rând să se respecte şi considere între ei”.

Art.5. Asociaţia Presei Sportive din România este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, apolitică, constituita în baza liberului consimţământ în condiţiile Legii nr. 21/1924 şi Decretului nr.31/1954, declarată persoană juridică română de utilitate publică prin HG 535/2015.

Art.6. Asociaţia Presei Sportive din România are sediul în Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, et. III, cam. 318 și 319, sector 2 (mutat de la cel din Șos. Ștefan cel Mare nr. 234, bl. 77, parter, sector 2). Sediul acesteia poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului asociaţiei, mutarea sediului şi noua adresă urmând a fi comunicate celor în drept.

Art.7. Asociaţia Presei Sportive va putea înfiinţa filiale sau sucursale pentru realizarea obiectului său de activitate, prin hotărârea Consiliului asociaţiei, în conformitate cu prevederile statutului și ale legislaţiei în vigoare.

Capitolul II

SCOP ŞI OBIECT DE ACTIVITATE

Art.8. Asociaţia Presei Sportive este unica asociaţie profesională a ziariștilor din publicistica sportiva din România, menită să reprezinte interesele membrilor săi în relaţiile interne și internaţionale, să pledeze pentru exercitarea în cele mai bune condiţii a acestei profesii, sprijinind activitatea profesională și socială a gazetarilor sportivi.

Principalele scopuri ale APS sunt:

a) Să promoveze apropierea între membrii ei și celelalte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale cu profil sportiv, naţionale și internaţionale;

b) Să stabilească raporturi optime de colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, cu federaţiile de specialitate, cu asociaţiile și cluburile sportive care nu se află în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu celelalte ministere și instituţii publice de care depinde, într-o formă sau alta, exercitarea activităţii profesionale a membrilor APS;

c) Să coordoneze și să apere interesele deontologice și profesionale ale membrilor ei;

d) Să dezvolte spiritul de întrajutorare și solidaritate între ziariştii sportivi din întreaga ţară și să promoveze principiile de fair-play în ziaristica pe teme sportive;

e) Să colaboreze cu organizaţiile ce au ca obiectiv promovarea sportului la scară mondială;

f) Să strângă, să verifice și să difuzeze informaţii către membrii ei și să facă cunoscute punctele sale de vedere și propriile decizii celorlalte organisme sportive de presă sau ale statului, de care depind exercitarea meseriei de ziarist sportiv;

g) Să stabilească și să acorde distincţii și premii proprii, pentru rezultate deosebite în publicistica sportivă ori în activitatea sportivă de performanţă;

h) Să obţină facilităţi pe plan social pentru membrii Asociaţiei.

Art.9. În vederea îndeplinirii scopurile sale, APS are următoarele obiective de activitate:

a) organizează dezbateri pe teme profesionale ale publicisticii sportive;
b) conferinţe de presă cu personalităţi din mișcarea sportivă și olimpică internă și internaţională, cu antrenori și mari sportivi;
c) expuneri ale gazetarilor sportivi care au participat la importante manifestări sportive internaţionale;
d) participări la activităţile asociaţiilor și organizaţiilor internaţionale de presă;
e) schimburi interne și internaţionale de informaţii, publicarea diferitelor materiale privind activitatea profesională a gazetarilor sportivi, vizite de documentare ale acestora în alte ţări, pe bază de reciprocitate cu publicaţii ori asociaţii similare;
f) facilitează – cu sprijinul federaţiilor române implicate – și avizează acreditarea membrilor Asociaţiei la marile competiţii sportive internaţionale, olimpice, mondiale și europene;
g) beneficiază de legitimaţii AIPS, recunoscute de Comitetul Internaţional Olimpic și de toate organizaţiile și federaţiile sportive internaţionale;
h) coordonează, cu sprijinul federaţiilor și cluburilor sportive organizatoare, serviciile de presă pentru ziariștii români și străini la competiţiile sportive internaţionale găzduite de România.
i) editarea și comercializarea de publicații periodice sau cărți;
j) acordarea, în situații întemeiate și în limita bugetului său, a unor ajutoare nerambursabile și împrumuturi pentru membrii săi și urmașii acestora cât și pentru angajații săi;
k) protejarea și cinstirea memoriei jurnaliștilor;
l) inițierea de acte normative referitoare la profesiunea de ziarist sau la obștea jurnalistică;
m) încheierea de parteneriate, convenții, protocoale și contracte cu persoane juridice și fizice din țară și străinătate, atargerea de subvenții și sponsorizări în vederea obținerii fondurilor necesare funcționării și dezvoltării Asociației.

Capitolul III

MEMBRII APS

Art.10.
a) Poate fi membru al APS orice ziarist care are cetățenie română, orice ziarist cetățean străin care domiciliază în România sau orice ziarist care domiciliază în străinătate. Acești ziariști trebuie să demonstreze că au o activitate sistematică și consistentă (minim 2 ani de activitate) în publicistica sportivă, în presa scrisă și audio-vizuală, agenții de presă sau în mediul online. Condițiile generale de primire sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de Validare.
b) Pentru înscrierea în APS sunt necesare o cerere scrisă și curriculum vitae, precum și recomandarea a minimum doi membri cu vechime în APS, care să ateste condițiile de vechime și profesionalism cerute. De asemenea, este necesară – după caz – și recomandarea filialelor regionale ale APS.
c) Membrii ai APS sunt obligați să plătească o taxă anuală drept cotizație de membru, a cărei valoare este stabilită de Adunarea Generală a APS, la propunerea Consiliului APS. Cotizația se plătește pentru doi ani calendaristici, conform practicii instituite de Asociația Internațională a Presei Sportive (AIPS).

Art.11. Membrilor APS le revin drepturile și îndatoririle înscrise în statutele organizaţiilor ziaristice profesionale de care aparţin, ca și cele din prezentul Statut.

Art.12. Membrii APS au dreptul:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale APS, cu condiţia să aibă o vechime de minimum 3 (trei) ani ca membru al asociaţiei;
b) să participe regulat la acţiunile Asociaţiei;
c) să fie informaţi asupra activităţii Asociaţiei;
d) să primească în condiţiile stabilite și pe baza aprobării Biroului APS, legitimaţii A.I.P.S., ca și legitimaţii de acces (însoţite, după caz, de acreditări speciale) la competiţiile sportive interne și internaţionale găzduite de ţara noastră.

Art.13. Membrii APS au îndatorirea:
să respecte principiile de constituire și organizare ale APS, așa cum sunt prevazute în Statut;
să acţioneze în spiritul documentelor programatice, ale solidarităţii de breaslă, care orientează activitatea APS;
să susţină Asociaţia în eforturile ei de a-și îndeplini obiectivele;
să respecte și să apere imaginea și prestigiul Asociaţiei, precum și a organelor și a oficialilor acesteia, atât pe plan naţional cât și internaţional;
să achite la timp cotizaţiile stabilite.

Art.14. Apartenenţa la Asociaţia Presei Sportive este atestată de Cartea de Membru şi Legitimaţia APS, eliberate de Consiliul APS.

Legitimaţia APS este un document oficial nominal – eliberat anual de APS membrilor şi nemembrilor săi – prin care se asigură dreptul de exercitare a profesiunii de ziarist sportiv, cu intrare gratuită la manifestările sportive de pe terenuri, săli și stadioane – și cu acreditări la masa presei în funcţie de locuri, repartizate de Consiliul APS pentru fiecare redacţie interesată.

CARTEA DE MEMBRU și LEGITIMAŢIA APS nu pot fi înstrăinate sub nici un motiv şi vor fi folosite doar în scopul pentru care au fost eliberate.

Art.15. În cazul în care un membru al APS se transferă în cursul anului de la o redacţie la alta, este necesar ca noua redacţie să facă demersurile necesare pentru reacreditarea acestuia.

Art.16. Sancţiuni: În cazurile în care se constată abateri de la normele convieţuirii sociale și deontologice la care obligă demnitatea publică a condiţiei de ziarist, nu se respectă prevederile Statutului, se constată înstrăinarea – chiar temporară – a CĂRŢII DE MEMBRU și sau a LEGITIMAŢIEI APS către alte persoane, care aparţin sau nu presei scrise şi audio-vizuale, în vederea obţinerii unor avantaje de orice fel, la sesizarea din oficiu a Consiliului APS ori a unui membru APS , Consiliul poate adopta una din următoarele sancţiuni:

discutarea abaterii în Consiliul APS;
suspendarea LEGITIMAŢIEI APS pe diferite perioade;
anularea LEGITIMAŢIEI APS
excluderea din Asociaţie.
Art.17: Calitatea de membru APS încetează:

la cerere;
prin neplata cotizaţiilor pe o perioadă mai mare de trei luni;
printr-o absenţă nemotivată din activitatea Asociaţiei, mai mare de 4 luni;
prin excludere;
prin dizolvarea APS

Capitolul IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. ORGANE DE CONDUCERE

Art.18. Organele de conducere ale Asociaţiei Presei Sportive sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul APS;
c) Președintele APS.

Art.19. a) Adunarea Generală reprezintă organul suprem de conducere al Asociaţiei. Adunarea Generală este valabil constituită dacă prin prezenţă sau mandat de reprezentare, este reunită majoritatea simplă a membrilor APS.

Adunarea Generală de alegeri are loc o dată la 4 ani și se convoacă de Consiliul APS cu minimum 30 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei.

Adunarea Generală extraordinară se reunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului APS, sau la cererea scrisă și motivată a cel puţin 1/5 din numărul asociaţilor.

b) În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării statutare a ședinței, aceasta poate fi reconvocată la o dată sau oră ulterioară și se va desfășura statutar indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art.20. Adunarea Generală are următoarele competenţe:

– adoptă Statutul și modificările ulterioare aduse acestuia;

– hotărăște asupra admiterii și excluderii membrilor;

– hotărăște asupra cuantumului cotizaţiilor și taxelor de afiliere și termenelor de achitare a acestora;

decide asupra formelor de convocare, asupra modului de votare și majorităţii cu care se se vor lua hotărârile;
dezbate dările de seamă prezentate de Consiliul APS și stabilește principalele măsuri în vederea îndeplinirii activităţilor asociaţiei;
aprobă și modifică bugetul;
verifică și supune spre aprobare bilanţul și contul de gestiune;
adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopurilor asociaţiei;
alege Consiliul APS și comisia de cenzori pe o durata de 4 ani;
alege președintele asociaţiei pe o durată de 4 ani;
desemnează Comisia de Onoare a APS, alcătuită din trei membri, care va discuta litigiile ce apar între redacţii și ziariștii sportivi și va căuta, împreună cu cei implicaţi, soluţii de conciliere, în scopul eliminării pe viitor a unor situaţii care aduc prejudicii deontologiei profesiei de ziarist sportiv.

Art.21. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritate simplă a voturilor exprimate, în afară de cazurile următoare :

excluderea membrilor, când hotărârea se va lua cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi;
deciziile privitoare la dizolvarea asociaţiei sau schimbarea scopului se iau cu majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi și absenţi.

Art.22. La Adunarea Generală pot participa ca invitaţi și alte persoane fără drept de vot. Adunarea Generală este condusă de președintele asociaţiei, iar în absenţa acestuia de către vicepreședinte.

Art.23. Consiliul Asociaţiei Presei Sportive este alcătuit din 7 membri, aleși de Adunarea Generală prin vot secret, astfel: președintele, un vicepreședinte, un secretar general si 4 membri.

Hotărârile Consiliului APS se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

Art.24. Atribuţiile principale ale Consiliului APS sunt următoarele:

convoacă Adunarea Generală a APS;
asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale;
prezintă Adunării Generale Raportul de activitate pe perioada mandatului;
stabilește mandatele de reprezentare internaţională a APS;
repartizează legitimaţiile de acces și acreditările la competiţii sportive interne și internaţionale;
adoptă iniţiative proprii APS în domeniul anchetelor de opinie, al competiţiilor sportive între redacţii ș.a.; stabilește natura și cuantumul titlurilor și premiilor ce sunt acordate în numele și de către APS;
aprobă înfiinţarea filialelor APS;
numește și organizează secretariatul tehnic al APS, care va ţine întreaga evidenţă a asociaţiei și va realiza operaţiunile financiare și administrative curente;
stabilește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și analizează periodic execuţia acestuia;
urmărește încasarea cotizaţiilor și a taxelor de afiliere.
Art.25. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul APS se întrunește ori de câte ori este nevoie și se poate organiza în Comisii cu atribuţii și răspunderi distincte, specifice acţiunilor ce le are în vedere.

Art.26. Președintele Asociaţiei Presei Sportive din România este și președintele Consiliului APS și are următoarele competenţe:

a) prezidează Adunarea Generală și conduce activitatea Consiliului APS;
b) aprobă cererile de înscriere ca membru al APS și cererile de afiliere, prezentând Adunării Generale o dare de seamă cu privire la situaţia cererilor de înscriere și afiliere;
c) are drept de semnătură pentru toate actele APS;
d) reprezintă Asociaţia Presei Sportive în relaţiile cu autorităţile publice, cu organismele similare din alte ţări, cu forurile continentale și internaţionale, cu persoanele fizice și juridice române și străine;
e) numește secretarul general al APS, cu mandat valid până la alegerea unui nou președinte al APS.

Art.27. Vicepreședintele coordonează activitatea unor secţiuni ale activităţii APS și preia, prin împuternicire, atribuţiile președintelui pe perioada în care acesta este în imposibilitate de a-și exercita mandatul.

Art.28. Secretarul general sprijină președintele și vicepreședintele în îndeplinirea atribuţiilor lor. Îndeplinește operativ toate celelalte sarcini stabilite de către Consiliul APS.

Capitolul V

ORGANE DE CONTROL

Art.29. Activitatea financiară a APS va fi controlată de o Comisie de cenzori formată din 1 membru, care nu va face parte dintre membrii Adunării Generale. Cenzorul va avea studii de specialitate financiar-contabile.

Art.30. Atribuţiile Comisiei de Cenzori sunt:

verifică gestionarea fondurilor fixe;
verifică gestionarea banilor, concordanţa efectuării cheltuielilor în scopul asociaţiei;
verifică modul de înregistrare a veniturilor asociaţiei, a donaţiilor primite și a celor făcute de aceasta către beneficiar;
face propuneri cu privire la modalităţile cele mai eficiente de recuperare a eventualelor pagube aduse asociaţiei;
verifică modul în care asociaţia și-a îndeplinit obligaţiile către bugetul statului;
asistă la operaţiunea de lichidare a asociaţiei, în această eventualitate.

Capitolul VI

TITLURI ONORIFICE

Art.31. Asociaţia Presei Sportive din România instituie titlurile de „Preşedinte de onoare al APS” şi de „Membru de onoare al APS” pentru ziariştii sportivi cu activitate îndelungată care se retrag din cadrul activ al presei sau pentru personalităţi care au sprijinit în mod eficient şi sistematic presa sportivă.

Capitolul VII

SURSE DE FINANŢARE

Art.32. Activitatea APS este finanţată din :

cotizaţii, taxe de afiliere, legitimare, în cuantumul stabilit de Consiliul APS;
donaţii;
sponsorizări;
venituri realizate din organizarea de manifestări cultural-sportive;
vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;
alte surse, în condiţiile legii.
Cotizaţia se plătește la eliberarea documentelor respective.

Capitolul VIII

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art.33. Dizolvarea și lichidarea Asociaţiei Presei Sportive din România se vor efectua în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.21/1924.

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE

Art.34. În întreaga sa activitate, APS se bucură de autonomie în rezolvarea problemelor ce intră în atribuţiile ei, atât în ceea ce privește viaţa și activitatea internă, cât și în raporturile cu alte organisme de stat sau neguvernamentale naţionale și internaţionale, conform legislaţiei în vigoare.

Art.35. APS deţine exclusivitatea asupra emblemei sale, mai deţinând insignă, fanion și ștampilă proprie.

Art.36. Prezentul Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

Rețele Sociale

0FansLike
14SubscribersSubscribe

PARTENERI