STATUTUL

ASOCIAȚIEI PRESEI SPORTIVE DIN ROMÂNIA

 

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Asociația Presei  Sportive din România este o asociație profesională a ziariștilor care desfășoară o activitate publicistică specifică despre sport, prin mijloace de comunicare în masă care au personalitate juridică și funcționează în România. În cadrul acestei Asociații nu se face nici o deosebire privind naționalitatea, religia, sexul, ideologia politica și filozofică ori profilul mass-media respective, fiecare membru APS păstrându-și autonomia și independența.

Art.2. Membrii APS vor colabora în baza principiului affectio societatis,  depunând în mod constant toate diligențele pentru întărirea prestigiului public al APS, pentru afirmarea profesională și socială a acestei Asociații, pentru creșterea  autorității și credibilității publicisticii românești în domeniul sportului.

Art.3. Asociația Presei Sportive este afiliată din anul 1936 și reafiliată în anul 1964 la Asociația Internațională a Presei Sportive – AIPS, ca și la Uniunea Europeană a Presei Sportive – UEPS, instituții care reunesc sub egida lor asociațiile naționale de ziariști sportivi de pe toate continentele

Art.4. Asociaţia Presei Sportive din România continuă tradiţia de breaslă a ziariştilor sportivi români care au constituit Asociaţia cu acelaşi nume la 4 decembrie 1927, membrii ei recunoscând valabilitatea principiului statuat încă de la înfiinţare: „Să dovedim prin ponderaţie, seriozitate şi onestitate profesională că instituţiunea ce am creiat este viabilă şi sortită unui rodnic viitor. Dacă ziariştii sportivi voesc să fie consideraţi şi respectaţi de celelalte bresle, trebue în  primul rând să se respecte şi considere între ei”.

Art.5. Asociaţia Presei Sportive din România este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, apolitică, constituita în baza liberului consimţământ în condiţiile Legii nr. 21/1924 şi Decretului nr.31/1954.

Art.6. Asociaţia Presei Sportive din Romania are sediul în Bucuresti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 234, bl. 77, parter, sector 2 (mutat din Bd. Basarabiei nr. 37-39). Sediul acesteia poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului asociaţiei, mutarea sediului şi noua adresă urmând a fi comunicate celor în drept.

Art.7. Asociaţia Presei Sportive va putea înfiinţa filiale sau sucursale pentru realizarea obiectului său de activitate, prin hotărârea Consiliului asociaţiei, în conformitate cu prevederile statutului și ale legislației în vigoare.

Capitolul II

SCOP ŞI OBIECT DE ACTIVITATE

Art.8. Asociația Presei Sportive este unica asociație profesională a ziariștilor din publicistica sportiva din România, menită să reprezinte interesele membrilor săi în relațiile interne și internaționale, să pledeze pentru exercitarea în cele mai bune condiții a acestei profesii, sprijinind activitatea profesională și socială a gazetarilor sportivi.

Principalele scopuri ale APS sunt:

a) Să promoveze apropierea între membrii ei și celelalte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale cu profil sportiv, naționale și internaționale;

b) Să stabilească raporturi optime de colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, cu federațiile de specialitate, cu asociațiile și cluburile sportive care nu se află în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu celelalte ministere și instituții publice de care depinde, într-o formă sau alta, exercitarea activității profesionale a membrilor APS;

c) Să coordoneze și să apere interesele deontologice și profesionale ale membrilor ei;

d) Să dezvolte spiritul de întrajutorare și solidaritate între ziariştii sportivi din întreaga țară și să promoveze principiile de fair-play în ziaristica pe teme sportive;

e) Să colaboreze cu organizațiile ce au ca obiectiv promovarea sportului la scară mondială;

f) Să strângă, să verifice și să difuzeze informații către membrii ei și să facă cunoscute punctele sale de vedere și propriile decizii celorlalte organisme sportive de presă sau ale statului, de care depind exercitarea meseriei de ziarist sportiv;

g) Să stabilească și să acorde distincții și premii proprii, pentru rezultate deosebite în publicistica sportivă ori în activitatea sportivă de performanță;

h) Să obțină facilități pe plan social pentru membrii Asociației.

 

Art.9. În vederea îndeplinirii scopurile sale, APS are următoarele obiective de activitate:

- organizeză dezbateri pe teme profesionale ale publicisticii sportive;

- conferințe de presă cu personalități din mișcarea sportivă și olimpică internă și internațională, cu antrenori și mari sportivi;

- expuneri ale gazetarilor sportivi care au participat la importante manifestări sportive internaționale;

- participări la activitățile asociațiilor și organizațiilor internaționale de presă;

- schimburi interne și internaționale de informații, publicarea diferitelor materiale privind activitatea profesională a gazetarilor sportivi, vizite de documentare ale acestora în alte țări, pe bază de reciprocitate cu publicații ori asociații similare;

- facilitează – cu sprijinul federațiilor române implicate - și avizează acreditarea membrilor Asociației la marile competiții sportive internaționale, olimpice, mondiale și europene;

- beneficiază de legitimații AIPS, recunoscute de Comitetul Internaţional Olimpic și de toate organizațiile și federațiile sportive internaționale;

- coordonează, cu sprijinul federațiilor și cluburilor sportive organizatoare, serviciile de presă pentru ziariștii români și străini la competițiile sportive internaționale găzduite de România.

 

Capitolul III

MEMBRII APS

 

Art.10. Poate fi membru al APS orice comentator sportiv care a desfășurat o activitate sistematică și consistentă (minim 2 ani) în publicistica sportivă – în presa scrisă și audio-vizuală, la agenții de presă, ca angajat sau colaborator permanent.

Pentru înscrierea în APS sunt necesare o cerere scrisă și curriculum vitae, precum și recomandarea scrisă a redacției la care lucrează solicitantul, și care să ateste condițiile de vechime și de profesionalism cerute. De asemenea, este necesară - după caz - și recomandarea filialelor regionale ale APS.

Art.11. Membriilor APS le revin drepturile și îndatoririle înscrise în statutele organizațiilor ziaristice profesionale de care aparțin, ca și cele din prezentul Statut.

 

Art.12. Membrii APS au dreptul:

- să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale APS, cu condiţia să aibă o vechime de minimum 3 (trei) ani ca membru al asociaţiei;

- să participe la acțiunile Asociației;

- să fie informați asupra activității Asociației;

- să primească în condițiile stabilite și pe baza aprobării Biroului APS, legitimații A.I.P.S. și U.E.P.S., ca și legitimații de acces (însoțite, după caz, de acreditări speciale) la competițiile sportive interne și internaționale găzduite  de țara nostră.

 

Art.13. Membrii APS au îndatorirea:

- să respecte principiile de constituire și organizare ale APS, așa cum sunt prevazute în Statut;

- să acționeze în spiritul documentelor programatice, ale solidarității de breaslă, care orientează activitatea APS;

- să susțină Asociația în eforturile ei de a-și îndeplini obiectivele;

- să respecte și să apere imaginea și prestigiul  Asociației, precum și a organelor și a oficialilor acesteia, atât pe plan național cât și internațional;

- să achite la timp cotizațiile stabilite.

Art.14. Apartenenţa la Asociaţia Presei Sportive este atestată de  Cartea de Membru şi Legitimaţia APS , eliberate de Consiliul APS.

Legitimaţia APS este un document oficial nominal - eliberat anual de APS membrilor şi nemembrilor săi – prin care se asigură dreptul de exercitare a profesiunii de ziarist sportiv, cu intrare gratuită la manifestările sportive de pe terenuri, săli și stadioane – și cu acreditări la masa presei în funcție de locuri, repartizate de Consiliul APS pentru fiecare redacție interesată.

CARTEA DE MEMBRU și LEGITIMAȚIA APS nu pot fi înstrăinate sub nici un motiv şi vor fi folosite doar în scopul pentru care au fost eliberate.

Art.15. În cazul în care un membru al APS se transferă în cursul anului de la o redacție la alta, este necesar ca noua redacție să facă demersurile necesare pentru reacreditarea acestuia.

Art.16. Sancțiuni: În cazurile în care se constată abateri de la normele conviețuirii sociale și deontologice la care obligă demnitatea publică a condiției de ziarist, nu se respectă prevederile Statutului, se constată înstrăinarea – chiar temporară – a CĂRȚII DE MEMBRU și sau a LEGITIMAŢIEI APS către alte persoane, care aparţin sau nu presei scrise şi audio-vizuale, în vederea obţinerii unor avantaje de orice fel, la sesizarea din oficiu a Consiliului APS ori a unui membru APS , Consiliul poate adopta una din următoarele sancţiuni:

- discutarea abaterii în Consiliul APS;

- suspendarea LEGITIMAŢIEI  APS pe diferite perioade;

- anularea LEGITIMAŢIEI APS

- excluderea din Asociaţie.

 

Art.17: Calitatea de membru APS încetează:

- la cerere;

- prin neplata cotizațiilor pe o perioadă mai mare de trei luni;

- printr-o absență nemotivată din activitatea Asociației, mai mare de 4 luni;

- prin excludere;

- prin dizolvarea APS

 

Capitolul IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. ORGANE DE CONDUCERE

Art.18. Organele de conducere ale Asociației Presei Sportive sunt:

- Adunarea Generală;

- Consiliul APS.

Art.19. Adunarea Generală reprezintă organul suprem de conducere al Asociației. Adunarea Generală este valabil constituită dacă prin prezență sau mandat de reprezentare, este reunită majoritatea simplă a membrilor APS.

Adunarea Generală de alegeri are loc o dată la 4 ani și se convoacă de Consiliul APS cu minimum 30 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei.

Adunarea Generală extraordinară se reunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului APS, sau la cererea scrisă și motivată a cel puțin 1/5 din numărul asociaților.

 

Art.20. Adunarea Generală are următoarele competențe:

- adoptă Statutul și modificările ulterioare aduse acestuia;

- hotărăște asupra admiterii și excluderii membrilor;

- hotărăște asupra cuantumului cotizațiilor și taxelor de afiliere și termenelor de achitare a acestora;

- decide asupra formelor de convocare, asupra modului de votare și majorității cu care se se vor lua hotărârile;

- dezbate dările de seamă prezentate de Consiliul APS și stabilește principalele măsuri în vederea îndeplinirii activităților asociației;

- aprobă și modifică bugetul;

- verifică și supune spre aprobare bilanțul și contul de gestiune;

- adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopurilor asociației;

- alege Consiliul APS și comisia de cenzori pe o durata de 4 ani;

- alege președintele asociației pe o durată de 4 ani;

- desemnează Comisia de Onoare a APS, alcătuită din trei membri, care va discuta litigiile ce apar între redacții și ziariștii sportivi și va căuta, împreună cu cei implicați, soluții de conciliere, în scopul eliminării pe viitor a unor situații care aduc prejudicii deontologiei profesiei de ziarist sportiv.

 

Art.21. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritate simplă a voturilor exprimate, în afară de cazurile următoare :

- excluderea membrilor, când hotărârea se va lua cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor prezenți;

- deciziile privitoare la dizolvarea asociației sau schimbarea scopului se iau cu majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor prezenți și absenți.

Art.22. La Adunarea Generală pot participa ca invitați și alte persoane fără drept de vot. Adunarea Generală este condusă de președintele asociației, iar în absența acestuia de către vicepreședinte.

 

Art.23. Consiliul Asociației Presei Sportive este alcătuit din 7 membri, aleși de Adunarea Generală prin vot secret, astfel: președintele, un vicepreședinte, un secretar general si 4 membri.

Hotărârile Consiliului APS se adoptă cu majoritate simplă de voturi.

 

Art.24. Atribuțiile principale ale Consiliului APS sunt următoarele:

- convoacă  Adunarea Generală a APS;

- asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale;

- prezintă  Adunării Generale Raportul de activitate pe perioada mandatului;

- stabilește mandatele de reprezentare internațională a APS;

- repartizează legitimațiile de acces și acreditările la competiții sportive interne și internaționale;

- adoptă inițiative proprii APS în domeniul anchetelor de opinie, al competițiilor sportive între redacții ș.a.; stabilește natura și cuantumul titlurilor și premiilor ce sunt acordate în numele și de către APS;

- aprobă înființarea filialelor APS;

- numește și organizează secretariatul tehnic al APS, care va ține întreaga evidență a asociației și va realiza operațiunile financiare și administrative curente;

- stabilește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și analizează periodic execuția acestuia;

-urmărește încasarea cotizațiilor și a taxelor de afiliere.

 

Art.25. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale,  Consiliul APS se întrunește ori de câte ori este nevoie și se poate organiza în Comisii cu atribuții și răspunderi distincte, specifice acțiunilor ce le are în vedere.

 

Art.26. Președintele Asociației Presei Sportive din România este și președintele Consiliului APS și are următoarele competențe:

- prezidează Adunarea Generală și conduce activitatea Consiliului APS;

- aprobă cererile de înscriere ca membru al APS și cererile de afiliere, prezentând Adunării  Generale o dare de seamă cu privire la situația cererilor de înscriere și afiliere;

- are drept de semnătură pentru toate actele APS;

- reprezintă  Asociația Presei Sportive în relațiile cu autoritățile publice, cu organismele similare din alte țări, cu forurile continentale și internaționale, cu persoanele fizice și juridice române și străine.

 

Art.27. Vicepreședintele coordonează activitatea unor secțiuni ale activității APS și preia, prin împuternicire, atribuțiile președintelui pe perioada în care acesta este în imposibilitate de a-și exercita mandatul.

 

Art.28: Secretarul general sprijină președintele și vicepreședintele în îndeplinirea atribuțiilor lor. Îndeplinește operativ toate celelalte sarcini stabilite de către Consiliul APS.

Capitolul  V

ORGANE DE CONTROL

Art.29. Activitatea financiară a APS va fi controlată de o Comisie de cenzori formată din 1 membru, care nu va face parte dintre membrii Adunării  Generale. Cenzorul va avea studii de specialitate financiar-contabile.

 

Art.30: Atribuțiile Comisiei de Cenzori sunt:

- verifică  gestionarea fondurilor fixe;

- verifică gestionarea banilor, concordanța efectuării cheltuielilor în scopul asociației;

- verifică modul de înregistrare a veniturilor asociației, a donațiilor primite și a celor făcute de aceasta către beneficiar;

- face propuneri cu privire la modalitățile cele mai eficiente de recuperare a eventualelor pagube aduse asociației;

- verifică modul în care asociația și-a îndeplinit obligațiile către bugetul statului;

- asistă la operațiunea de lichidare a asociației, în această eventualitate.

 

Capitolul VI

TITLURI ONORIFICE

 

Art.31. Asociaţia Presei Sportive din România instituie titlurile de „Preşedinte de onoare al APS” şi de „Membru de onoare al APS” pentru ziariştii sportivi cu activitate îndelungată care se retrag din cadrul activ al presei sau pentru personalităţi care au sprijinit în mod eficient şi sistematic presa sportivă.

 

Capitolul VII

SURSE DE FINANŢARE

Art.32. Activitatea APS este finanţată din :

- cotizații, taxe de afiliere, legitimare, în cuantumul stabilit de Consiliul APS;

- donații;

- sponsorizări;

- venituri realizate din organizarea de manifestări cultural-sportive;

- vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;

- alte surse, în condițiile legii.

Cotizația se plătește la eliberarea documentelor respective.

 

Capitolul VIII

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

Art.33. Dizolvarea și lichidarea Asociației Presei Sportive din România se vor efectua în conformitate cu dispozițiile Legii nr.21/1924.

 

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE

Art.34. În întreaga sa activitate, APS se bucură de autonomie în rezolvarea problemelor ce intră în atribuțiile ei, atât în ceea ce privește viața și activitatea internă, cât și în raporturile cu alte organisme de stat sau neguvernamentale naționale și internaționale, conform legislației în vigoare.

Art.35. APS deține exclusivitatea asuprea emblemei sale, mai deținând insignă, fanion și ștampilă proprie.

Art.36. Prezentul Statut se completeză cu dispozițiile legale în vigoare.